Pamiętaj zapinaj pasy bezpieczeństwa

znak

W kwestii stosowania pasów bezpieczeństwa kodeks drogowy w art. 39 określa, iż:

„1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

– osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów

– kobiety o widocznej ciąży;

– kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

– instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

– policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

– funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

– zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

– konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

– osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej).”  

Za niestosowanie się do ww. przepisów wg. taryfikatora grozi:

I. Za przewożenie dziecka w pojeździe: 

  • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

              6 pkt – 150 zł

  • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

6 pkt – 150 zł

II. Za przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa

        4 pkt – 100 zł  

III. Za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy przez kierującego
        2 pkt – 100 zł

IV. Pasażer za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa również może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł.